نتایج جست و جوی : رنگ مو ویکو

رنگ مو ویکو بلوند خاکستری بنفش ۷،۲۲

Hair color weeko • رنگ مو حرفه ای ویکو
 • حاوی غلظت بالای رنگ دانه و مولتی ویتامین
 • مناسب برای انواع موهای معمولی ، خشک ، آسیب دیده و…
 • ماندگاری و دوام طولانی
 • پوشانندگی کامل موهای سفید
 • جلوگیری از خشک شدن و شکنندگی مو
 • حفظ درخشندگی و شفافیت مو
 • شماره مجوز بهداشت: ۱۴۲۲۴۳۱۲۳۲۸۳۷۲۲۹

رنگ مو ویکو بلوند خاکستری بنفش روشن ۸،۲۲

Hair color weeko • رنگ مو حرفه ای ویکو
 • حاوی غلظت بالای رنگ دانه و مولتی ویتامین
 • مناسب برای انواع موهای معمولی ، خشک ، آسیب دیده و…
 • ماندگاری و دوام طولانی
 • پوشانندگی کامل موهای سفید
 • جلوگیری از خشک شدن و شکنندگی مو
 • حفظ درخشندگی و شفافیت مو
 • شماره مجوز بهداشت: ۱۴۲۲۴۳۱۲۳۲۸۳۷۲۲۹

رنگ مو ویکو بلوند خاکستری بنفش خیلی روشن ۹،۲۲

Hair color weeko • رنگ مو حرفه ای ویکو
 • حاوی غلظت بالای رنگ دانه و مولتی ویتامین
 • مناسب برای انواع موهای معمولی ، خشک ، آسیب دیده و…
 • ماندگاری و دوام طولانی
 • پوشانندگی کامل موهای سفید
 • جلوگیری از خشک شدن و شکنندگی مو
 • حفظ درخشندگی و شفافیت مو
 • شماره مجوز بهداشت: ۱۴۲۲۴۳۱۲۳۲۸۳۷۲۲۹

رنگ مو ویکو بلوند عسلی روشن ۵ ،۱/۲ -۹

Hair color weeko • رنگ مو حرفه ای ویکو
 • حاوی غلظت بالای رنگ دانه و مولتی ویتامین
 • مناسب برای انواع موهای معمولی ، خشک ، آسیب دیده و…
 • ماندگاری و دوام طولانی
 • پوشانندگی کامل موهای سفید
 • جلوگیری از خشک شدن و شکنندگی مو
 • حفظ درخشندگی و شفافیت مو
 • شماره مجوز بهداشت: ۱۴۲۲۴۳۱۲۳۲۸۳۷۲۲۹

رنگ مو ویکو مشکی ۱،۰

 Hair color weeko • رنگ مو حرفه ای ویکو
 • حاوی غلظت بالای رنگ دانه و مولتی ویتامین
 • مناسب برای انواع موهای معمولی ، خشک ، آسیب دیده و…
 • ماندگاری و دوام طولانی
 • پوشانندگی کامل موهای سفید
 • جلوگیری از خشک شدن و شکنندگی مو
 • حفظ درخشندگی و شفافیت مو
 • شماره مجوز بهداشت: ۱۴۲۲۴۳۱۲۳۲۸۳۷۲۲۹

رنگ مو ویکو قهوه ای خیلی تیره ۲،۰

 Hair color weeko • رنگ مو حرفه ای ویکو
 • حاوی غلظت بالای رنگ دانه و مولتی ویتامین
 • مناسب برای انواع موهای معمولی ، خشک ، آسیب دیده و…
 • ماندگاری و دوام طولانی
 • پوشانندگی کامل موهای سفید
 • جلوگیری از خشک شدن و شکنندگی مو
 • حفظ درخشندگی و شفافیت مو
 • شماره مجوز بهداشت: ۱۴۲۲۴۳۱۲۳۲۸۳۷۲۲۹

رنگ مو ویکو قهوه ای تیره ۳،۰

 Hair color weeko • رنگ مو حرفه ای ویکو
 • حاوی غلظت بالای رنگ دانه و مولتی ویتامین
 • مناسب برای انواع موهای معمولی ، خشک ، آسیب دیده و…
 • ماندگاری و دوام طولانی
 • پوشانندگی کامل موهای سفید
 • جلوگیری از خشک شدن و شکنندگی مو
 • حفظ درخشندگی و شفافیت مو
 • شماره مجوز بهداشت: ۱۴۲۲۴۳۱۲۳۲۸۳۷۲۲۹

رنگ مو ویکو قهوه ای ۴،۰

Hair color weeko • رنگ مو حرفه ای ویکو
 • حاوی غلظت بالای رنگ دانه و مولتی ویتامین
 • مناسب برای انواع موهای معمولی ، خشک ، آسیب دیده و…
 • ماندگاری و دوام طولانی
 • پوشانندگی کامل موهای سفید
 • جلوگیری از خشک شدن و شکنندگی مو
 • حفظ درخشندگی و شفافیت مو
 • شماره مجوز بهداشت: ۱۴۲۲۴۳۱۲۳۲۸۳۷۲۲۹

رنگ مو ویکو قهوه ای روشن ۵،۰

Hair color weeko • رنگ مو حرفه ای ویکو
 • حاوی غلظت بالای رنگ دانه و مولتی ویتامین
 • مناسب برای انواع موهای معمولی ، خشک ، آسیب دیده و…
 • ماندگاری و دوام طولانی
 • پوشانندگی کامل موهای سفید
 • جلوگیری از خشک شدن و شکنندگی مو
 • حفظ درخشندگی و شفافیت مو
 • شماره مجوز بهداشت: ۱۴۲۲۴۳۱۲۳۲۸۳۷۲۲۹

رنگ مو ویکو بلوند تیره ۶،۰

Hair color weeko • رنگ مو حرفه ای ویکو
 • حاوی غلظت بالای رنگ دانه و مولتی ویتامین
 • مناسب برای انواع موهای معمولی ، خشک ، آسیب دیده و…
 • ماندگاری و دوام طولانی
 • پوشانندگی کامل موهای سفید
 • جلوگیری از خشک شدن و شکنندگی مو
 • حفظ درخشندگی و شفافیت مو
 • شماره مجوز بهداشت: ۱۴۲۲۴۳۱۲۳۲۸۳۷۲۲۹